การตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 “จังหวัดหนองคาย ประจำปี ประจำปี 2565

               วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น. พระราชเมธี ดร. รองเจ้าคณะภาค 8 พระศรีกิตติเมธี ป.ธ.9 รองเจ้าคณะภาค 12 (ธ) พระราชรัตนาลงกรกรณ์ รศ.,ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย กรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง พระศรีวชิรโมลี ป.ธ.9 รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีญาณวงศ์ ป.ธ.9 ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าคณะทุกอำเภอ กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ถวายการต้อนรับ พระเทพวรมุนี ทป.เจ้าคณะภาค 10 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักศีล 5 ประจำหนตะวันออก และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ณ วัดสิงห์ทอง เจติยาราม ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และมอบโล่รางวัลหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดให้กับ วัดอุดมพร บ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย และวัดเทสรังสี (ธ) บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย อีกด้วยโดยมี มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน ถวายการต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย

               นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จังหวัดหนองคาย ได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ในเชิงคุณภาพโดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน เป็นภาคีเครือข่าย ทั้งส่วนราชการ คณะสงฆ์ องค์กรเอกชน ตลอดจนชุมชน ภาคประชาสังคม อีกทั้งได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อน เน้นดำเนินการส่งเสริมตามแนวศีล 5 การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

                ในการนี้ นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,472