ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

                                                                  

พันธกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

"อุปถัมภ์ คุ้มครอง และสนองงานทางพระพุทธศาสนา พัฒนาการเผยแผ่หลักธรรม น้อมนำหลักธรรมสู่ประชาชน"

 1. ส่งเสริมให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความมั่นคง ยั่งยืน
 2. ส่งเสริมและจัดการการศึกษาคณะสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
 3. จัดการศึกษาสงฆ์ในจังหวัดหนองคายเพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมด้วยพุทธธรรม เผยแผ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และเสริมสร้างสังคมพุทธธรรมให้มีความเข้มแข็ง
 4. สนับสนุนเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
 5. พัฒนาการดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

 1. ส่งเสริม สนับสนุน ปฏิบัติงานตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ การกำหนดมาตรฐานการสำเร็จการศึกษาของคณะสงฆ์ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ธรรมศึกษา และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดหนองคาย
 2. สนองงานและประสานงานคณะสงฆ์ และถวายการสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดหนองคาย
 3. ให้การดูแล คุ้มครองพระพุทธศาสนาในจังหวัดหนองคาย
 4. ดูแลรักษาและบริหารจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัดหนองคาย
 5. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 6. ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบ กฏหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน และปฏิบัติการตามนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดหนองคาย

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,661