ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายสยามพัชร์  ทิพสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

 

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

 

 

 
นางนางบัวผัน  จันทรังษี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
 

นางเกษรา  หนูมอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางศวิตา  ซองชะยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอดิเรก  มีศรี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายสุพจน์  กาบแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

 

 

 
นายณัฐเดช  วงศ์บุตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
 
 

นางสิริกาญจน์  ภูกระบิล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอภิชาติ  มีผลกิจ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายฤธิต  บุญศิริ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวิยะพงษ์  สิงหาแผด
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

 

 
นายจีระศักดิ์  แต่งตั้งลำ
พนักงานขับรถยนต์
นางรัตน์ติกาล  นัคสาร
พนักงานรักษาความสะอาด
 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,259