บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย 

 

นายวิชัย ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

 

 

     กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

 

 

 
นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
 
 

 

นางศวิตา  ซองชะยา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายอดิเรก  มีศรี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์ลภัส นัสบุสย์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาววราวรรณ พานิพัด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

 

 

 
นายณัฐเดช  วงศ์บุตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
 
 
   

นางสิริกาญจน์  ภูกระบิล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอภิชาติ  มีผลกิจ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายฤธิต  บุญศิริ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางกาญจนา สุดาทิพย์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

 

 
นายชาญชัย พิมภากรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววิรดา แสงสุวรรณ์
พนักงานรักษาความสะอาด
 

 


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,672