พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวชิโรภาส ณ วัดสามัคคี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

               พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 ให้พระครูอมรธรรโมภาส เป็นพระราชมงคลวชิโรภาส วิลาสธรรมคุณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี สถิต ณ วัดสามัคคี จังหวัดหนองคาย มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือพระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1พระครูใบฎีกา 1 

              วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวชิโรภาส โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้อัญเชิญพัดยศ

              ในการนี้ พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นองค์ประธานเจริญชัยมงคลคาถา และถวายมุทิตาสักการะ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์และผู้ศรัทธา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,440