ประชุมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

              วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายอดิเรก มีศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรับฟังแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,654